Activiteiten PV Maersk Korting Contact Inloggen Lid worden

Over PV Maersk

PV Maersk bestaat sinds 1993. Zij organiseert sportieve, culturele en ontspannende activiteiten voor de leden van diverse bedrijven van de A.P. Möller-Maersk groep. Bedrijven die hieronder vallen zijn onder andere:

Maersk Line (Maersk Benelux) Maersk LNS Star Container Services (Maasvlakte) APM Terminals Maasvlakte II (MV2)


In 2017 bestaat de PV Maersk uit meer dan 600 leden. Met gemiddeld 15 gevarieerde activiteiten per jaar, noemen wij ons vol trots een actieve PV.


Huisreglement

Voorwoord
Voor het uitvoeren van het dagelijkse beleid van PV Maersk zijn deze huisregels opgesteld. Deze pagina is dan ook een aanvulling op de gemaakte afspraken die zijn vastgelegd in de statuten. Jaarlijks worden deze huisregels eventueel aangepast en op deze website gezet.

Inhoudsopgave

  • Leden
  • Contributie
  • Activiteiten
  • Bestuursvergaderingen
  • Contact

Leden

Lid van de vereniging kunnen zijn: werknemers van een A.P. Moller bedrijf die in Nederland zetel hebben, stagiaries (die salaris krijgen via pay-roll) en ere-leden (besloten door bestuur). Het lidmaatschap van de vereniging is persoonlijk en niet overdraagbaar. Het lidmaatschap geeft de mogelijkheid tot deelname aan verschillende (door de vereniging aangeboden) activiteiten.

Contributie

Na aanmelding geldt voor ieder lid de verplichting voor het afdragen van contributie aan de vereniging voor minimaal 1 jaar, zoals in de statuten is vastgelegd. Middels de contributie van de leden kan de PV activiteiten organiseren. De contributie voor de leden van de PV is vastgesteld op € 3,40 per maand en wordt door de diverse pay-rolls automatisch op het salaris ingehouden. Daarnaast doneert de werkgever per lid € 3,40 per maand.
Opzegging kan alleen schriftelijk geschieden bij de secretaries van de vereniging.

Activiteiten

Activiteiten kunt u volgen via onze website: www.pvmaersk.nl
Het bestuur zal de voorgenomen activiteiten en de (indicatie)data via de website kenbaar maken.
Bij (bijna) iedere activiteit moet een reserveringsbedrag worden betaald.
De hoogte van het reserveringsbedrag wordt bij iedere activiteit apart bepaald.
Retourneren van reserveringsbedragen vinden bij uitzondering plaats en alleen na overleg met lid over de reden van het niet kunnen deelnemen aan de activiteit. Bij open gevallen plaatsen voor een activiteit behoudt het bestuur het recht voor om deze naar eigen goeddunken in te vullen.

Bestuursvergaderingen

De bestuursvergaderingen worden buiten werktijd gehouden en vinden minimaal 3 keer per jaar plaats. Dit kan zijn op verlangen van de voorzitter of op verlangen van tenminste drie bestuursleden. Het bestuur is belast met de dagelijkse leiding van de vereniging. Binnen het dagelijks bestuur zijn naast de post van Voorzitter ook de volgende posten actief: Secretaris (notulen maken, bijhouden ledenlijst), Penningmeester (kasboek bijhouden, beheren financiële situatie, voorleggen begroting (per activiteit)). Op basis van de inhoud van binnen gekomen stukken dan wel communicatie aangaande verenigingszaken zal een bestuurslid gaan acteren. Dit is zijn plicht. Het houden van een ALV kan geschieden op basis van een bestuursinitiatief (indien men dit nodig acht) dan wel op voordracht (schriftelijk) van een lid van de vereniging. Besluiten (ook financiële) van het bestuur, genomen met in achtneming van statuten en het huishoudelijk reglement door vermelding op deze website ter algemene kennis, zijn bindend voor alle leden.

Contact

Correspondentie met de PV geschiedt via e-mail of per post.
Personeelsvereniging Maersk, T.a.v dagelijks bestuur, APM Terminals Maasvlakte II B.V. Europaweg 910, 3199 LC Rotterdam.       e-mail: pvmaersk@gmail.com

Het voltallige bestuur verklaart zich akkoord met het huisreglement en zal deze met grootst mogelijke zorg tot uitvoer brengen. Voorstellen tot wijzigingen in het huisreglement kunnen worden ingediend door het bestuur. Het bestuur is belast met uitlegging van het reglement en beslist in gevallen waarin dit reglement niet voorziet.

 

 

 


Activiteiten

€ 37

Cinema Culinair locatie Rotterdam. 24 okt.

€ 37

Cinema Culinair locatie Rotterdam. 28 okt.

€ 5

21 November

€ 99

Kerstreis 13/14 december naar Essen en CentrO.(Duitsland) aanmelden niet meer mogelijk !

€ 99

kerstreis 29/30 November naar Essen en CentrO.(Duitsland) aanmelden niet meer mogelijk!