statuten

 

Algemeen regelement

Artikel 1. De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen van een goede verstandhouding tussen de leden van de A.P. Möller-bedrijven (zie artikel 4 als verwijzing wie hieronder valt) door het organiseren van diverse activiteiten ter ontspanning en amusement die aansluiten bij de wensen en ideeen van al haar leden. De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Artikel 2. De vereniging tracht dit doel te bereiken langs wettige weg door : 1. het organiseren van en het deelnemen aan gebeurtenissen op het gebied van sport, ontspanning en amusement ; 2. toepassing van alle andere wettige middelen, welke voor het doel van de vereniging bevorderlijk kunnen zijn.

Artikel 3. Het verenigingsjaar en het boekjaar lopen van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 4. Lidmaatschap van de PV Maersk staat open voor alle full- en parttime medewerkers met een vast dienstverband bij Maersk Benelux BV – en alle ondernemingen en / vennootschappen waarin Maersk Benelux BV onmiddelijk of middelijk een belang heeft van eenenvijftig (51%) of meer van het (aandelen)kapitaal. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.

Artikel 5. Deelname aan activiteiten door leden en introducees geschied op eigen risico en is alleen geldig indien : 1. lid werkzaam is bij een A.P. Möller bedrijf (zie artikel 4) en zich heeft aangemeldt als lid middels het ondertekenen van het inschrijfformulier (eventueel via Internet). Het lidmaatschap wordt voor minimaal 1 jaar aangegaan ; 2. Introducees uitgenodigd worden en als zodanig vermeldt bij de aankondiging van het activiteit waarbij de volgende restricties van toepassing zijn ; A. leden van de PV Maersk mogen niet-leden die werkzaam zijn bij een A.P. Möller bedrijf (zie artikel 4) niet introduceren. Zij dienen zelf lid te worden indien zij willen deelnemen aan een activiteit ; B. leden die zich hebben aangemeld voor een activiteit dienen ten alle tijden zelf aanwezig te zijn bij de activiteit.

Artikel 6. Het lidmaatschap eindigt door : 1. schriftelijke opzegging met inachtneming van een opzeggingstermijn van een maand. Wordt de opzegging op kortere termijn ontvangen, dan beslist het bestuur, rekening houdende met de omstandigheden, tot welke datum contributie verschuldigd is; 2. overlijden; 3. opzegging door de vereniging; 4. einde dienstverband. (zie ook artikel 4)

Artikel 7. Het bestuur kan besluiten een eigen bijdrage te vragen aan de leden en introducees voor het organiseren van activiteiten. Deze bijdrage wordt tijdig vastgesteld door het bestuur en moet voor aanvang van het evenement ontvangen zijn. Indien dit niet het geval is, kan het bestuur besluiten deelname van het lid uit te sluiten.

Artikel 8. Het bestuur heeft het recht tot schorsing van leden ingeval van : 1. contributieschuld ; 2. wangedrag in of buiten de vereniging ; 3. het verrichten van handelingen, welke in strijd zijn met de belangen van de vereniging en die, welke inbreuk maken op de bepalingen van de statuten en het huishoudelijk reglement.

Artikel 9. De door de leden te betalen contributie bedraagt € 3.40 per maand. Dit bedrag kan alleen door de ledenvergadering worden gewijzigd.

Artikel 10. Wijzigingen en/of aanvullingen van de statuten en van het huishoudelijk reglement kunnen alleen geschieden op een ledenvergadering. De statuten van de vereniging kunnen door de leden ingezien worden.

Artikel 11. In gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet beslist het bestuur, eventueel onder nadere goedkeuring van de eerstvolgende ledenvergadering en/of handelend/verwijzend naar de inhoud van de statuten.


Nieuws

Nieuwe website

Facebook

APM Terminals Maasvlakte II

Welcome back!

25nov t/m 1 dec 2013: EXCLUSIVE COMPANY WEEK BIJ DE G-STAR OUTLET!